Monday, December 13, 2010

SOLZHENITSYN
Aleksandre Isayevich Solzhenitsyn.

T'was his birthday yesterday.

He stood up to the bastards.